PTMK - Official Portal

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Seksyen Sistem Maklumat Korporat

  •  Membangun dan menyelenggarakan sistem aplikasi Universiti berpandukan Pelan Strategik ICT melalui penggunaan teknologi semasa serta mengikut standard dan metodologi Rapid System Development Life Cycle (RSDLC) yang telah diwujudkan.
  • Memfokus kepada sistem aplikasi Pentadbiran & Akademik secara atas talian.
  • Memberi sokongan, latihan dan khidmat nasihat kepada pengguna bagi hal berkaitan sistem aplikasi semasa.
  • Menyediakan dokumentasi (aliran proses kerja, manual pengguna, dokumen teknikal, dan lain-lain dokumen) mengikut standard dan kualiti yang ditetapkan.
  • Menguruskan pangkalan data universiti.
  • Membantu developer dalam merekabentuk dan seterusnya mencipta/mengemaskini data di dalam pangkalan data.
  • Memastikan capaian data ke pangkalan data berjalan dengan lancar.
  • Membuat pemulihan terhadap sebarang permasalahan terhadap sistem aplikasi dan pangkalan data.
  • Mengkaji & mengadaptasi teknologi semasa yang relevan untuk digunakan di dalam persekitaran sistem aplikasi UMP.
  • Mengimplementasikan teknologi terkini sebagai medium pemangkin bagi memastikan sistem aplikasi di universiti senantiasa memenuhi kehendak pelbagai jenis pengguna.